Bylivsprogrammet i Drammen har gjennomført prosjektet Grønn bymobilitet for alle som skal bidra til at sentrum skal oppleves som inkluderende og tilgjengelig for alle. Det ble fokusert på at reisekjeder skal være både miljøvennlige og sømløse for alle som bruker sentrum. Et bredt spekter av barrierer ble kartlagt, både kulturelle, sosiale, mentale og fysiske.

Et bredt spekter av aktører og interessenter med kompetanse og gjennomføringskraft ble invitert til å bidra i prosjektet. Rundt 50 personer fra 24 ulike organisasjoner var involvert i kartlegging av utfordringer og utvikling av løsningsforslag. Gjennom samtaler og en workshop ble det utviklet over 40 prosjektidéer. Prosjektidéene omfatter blant annet gåstrategi, sømløst knutepunkt, lysdesignpiloter og sosial arena i byparken. Prosjektet har resultert i et kunnskaps- og beslutningsgrunnlag for gjennomføring av prosjekter.

Prosjekteier var Byen Vår Drammen på vegne av samarbeidspartnerne I Bylivsprogrammet. Prosjektet ble finansiert av Bufdir v/ Deltasenteret.

insam utarbeidet søknaden om prosjektmidler og hadde prosjektledelsen av Grønn bymobilitet for alle.