Bylivsprogrammet

Byliv er organisert bredt som et samarbeidsprogram for å sikre en positiv utvikling i Drammen sentrum. Byen ble dannet med utgangspunkt i handel og sjøfart, grunnet sin strategiske beliggenhet der hvor dalen og innlandet møter fjorden. Handel er også i dag drivkraften for et levende sentrum, men i tillegg bidrar mange andre funksjoner til dette. Kultur- og sportsarrangementer, boliger, restaurant- og uteliv er også sentrale elementer for å skape den moderne byen. Samtidig ønsker offentlige myndigheter å bygge opp under livskraftige og bærekraftige bysamfunn, i en tid hvor det blir mer og mer oppmerksomhet rundt byens kvaliteter, kortreiste opplevelser og reduksjon av utslipp.

Bylivsprogrammet støttes av nasjonale myndigheter (KMD), Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune. Byen Vår Drammen er initiativtaker og programeier. Mange sentrale interessenter er involvert, og det er ønskelig å engasjere stadig flere i arbeidet med å utvikle byen vår i en god retning. Under kan du lese mer om hvordan programmet er organisert og hvem som er med.

Byen Vår Drammen er initiativtaker og prosjekteier til Byliv. Byen Vår Drammen arbeider for å vitalisere Drammen sentrum.

Programstyret består av representanter for ulike interessegrupper i Drammen. Styret er satt sammen med tanke på en bred deltagelse og samarbeid på tvers.

Tiltak og satsinger i Byliv gjennomføres ved hjelp av delprosjekter. Disse kan organiseres på mange forskjellige måter. Sektretariatet har ofte ansvar for daglig oppfølging og prosjektutvikling.